12 ZASTAVENÍ DUŠE

Autor:

Ilustrátor:

Autor : Mgr. Andrea Korkobcová Martinovičová alias Korki

ILUSTRÁTOR : PaedDr. Katarína Volčková Sláviková alias SLÁVIKatka

 


Výber z autorkiných basni

 

   
Túžba    
Nad ránom    
Neviem    
Búrka    
Letné hlupane    
Muška    
Jeseň    
Modlitba na odchod    
Obohraná    
Skutočný príbeh    
Vzývanie    
Svoji   PREDSLOV
    POĎAKOVANIE
 
______ P O Z V Á N K A SLÁVIKatka Grafika : ______ © S L Á V I K a t k a
______ F O T O D O K U M E N T Malby . sk Tlač: ______ M A L B Y . s k
______ Copyright © SLÁVIK.sk 2o1o. © K R E A T I V I T A . S K 2o1o, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.